Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9275
Nhan đề: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Xí nghiệp Bao bì An Giang
Tác giả: Châu, Nguyễn Minh
Từ khoá: Kế toán
Doanh nghiệp
Xí nghiệp Bao bì (An Giang)
Kiểm soát nội bộ
Bán hàng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đề tài tập trung phân tích, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng - thu tiền tại Xí nghiệ bao bì An Giang, để từ đó có thể đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ tại xí nghiệp
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (DH10KT)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9275
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Minh Chau. SVLV000848.PDF8,46 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.