Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9287
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang
Tác giả: Thấm, Đào Thị
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Khách hàng
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích về thực trạng cho vay doanh nghiệp để biết được sự tăng hay giảm của doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị giúp ngân hàng phát huy tối đa những mặt đạt được, khắc phục những yếu kém để ngày càng hoàn thiện hoạt động tín dụng doanh nghiệp nói riêng và hoạt động tín dụng nói chung tại ngân hàng
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (DH10TC)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9287
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Thi Tham. SVLV000851.PDF9,26 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.