Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9461
Nhan đề: Xây dựng chiến lược marketing – mix cho sản phẩm tập học sinh của Công ty văn phòng phẩm Phương Nam, giai đoạn 2010 - 2012
Tác giả: Sang, Phan Thanh
Từ khoá: Tiếp thi
Chiêu thị
Công ty tư nhân
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Đánh giá môi trường marketing đối với sản phẩm tập học sinh của Công ty Văn phòng phẩm Phương Nam; Xác lập cơ sở xây dựng chiến lược Marketing – mix; Đề xuất chiến lược Marketing – mix cho sản phẩm tập học sinh của Công ty Văn phòng phẩm Phương Nam.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9461
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7QT2 - PHAN THANH SANG.pdf1,35 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.