Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9686
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh An Giang
Tác giả: Nhung, Trịnh Thị Tuyết
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 - 2010. Cụ thể là đi vào phân tích tình hình huy động vốn thông qua nguồn dữ liệu từ tiền gửi của cá nhân, tổ chức kinh tế và tổ chức khác; Rút ra kết luận và đề ra một số giải pháp để ngân hàng có thể xem xét và vận dụng nhằm nâng cao khả năng huy động vốn cho ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9686
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - TRINH THI TUYET NHUNG.pdf854,82 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.