Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9717
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang - phòng giao dịch Tân Châu
Tác giả: Ngân, Diệp Thị Kim
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Tóm tắt: Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh An Giang Phòng giao dịch Tân Châu; Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng; Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9717
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - DIEP THI KIM NGAN.pdf1,02 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.