Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9732
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng hộ gia đình, cá nhân tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long - chi nhánh An Giang
Tác giả: Tiến, Nguyễn Đức
Từ khoá: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Tóm tắt: Nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu tình hình hoạt động của Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long- Chi nhánh An Giang, trên cơ sở tập trung phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân từ năm 2008 đến năm 2010. Cuối cùng, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiêu quả tín dụng của ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9732
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Nguyen Duc Tien.pdf1,99 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.