Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9758
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang
Tác giả: Quỳnh, Lê Ngọc Như
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Tóm tắt: Phân tích cơ cấu vốn của Ngân hàng để xác định cấu tạo của nguồn vốn, tình hình huy động vốn; Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng; Phân tích chênh lệch thu – chi từ hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng; Đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9758
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH2 - Le Ngoc Nhu Quynh.pdf1,88 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.