Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9764
Nhan đề: Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - chi nhánh tỉnh An Giang
Tác giả: Luận, Đặng Công
Từ khoá: Vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Tóm tắt: Phân tích tình hình huy động vốn và đánh giá hiệu quả của hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL – chi nhánh Tỉnh An Giang. Để từ đó có thể đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9764
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Dang Cong Luan.pdf1,3 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.