Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/981
Nhan đề: Vai trò của đội ngũ trí thức ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang trong sự nghiệp phát triển giáo dục từ năm 2006 đến năm 2010
Tác giả: Tư, Nguyễn Văn
Từ khoá: Giáo dục
đội ngũ trí thức
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/981
Appears in Collections:KLTN - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Tu.pdf577,55 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.