Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9839
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển Mê Kông chi nhánh Long Xuyên
Tác giả: To, Ngô Văn
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính ngân hàng;
Tóm tắt: Tìm hiểu, phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay như: nguồn vốn, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, cũng như mức nợ quá hạn ngắn hạn từ đó tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển Mê Kông Chi nhánh Long Xuyên.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9839
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8NH - Ngo Van To.pdf1,05 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.