Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/985
Nhan đề: Tìm hiểu sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở tỉnh An Giang từ năm 2005 đến năm 2009
Tác giả: Hằng, Lê Thị Mỹ
Từ khoá: Tư tưởng hồ chí minh
Đại đoàn kết dân tộc
Tóm tắt: Trình bày những quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở tỉnh An Giang hiện nay
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/985
Appears in Collections:KLTN - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMyHang.pdf785,96 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.