Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9856
Nhan đề: Nghiên cứu thời gian bảo quản đến khả năng nẩy mầm của hạt và ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến sự sinh trưởng của cây cà dại hoa trắng (Solanum torvum Sw.)
Tác giả: Duyên, Nguyễn Thị Mỹ
Huy, Phan Quốc
Trang, Nguyễn Thị Minh
Từ khoá: Cà dại hoa trắng
Nhân giống
Phân hữu cơ Bình Điền
Sự nảy mầm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang;Vol. 20 (2), Tr. 53 – 63
Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu thời gian bảo quản hạt và sự sinh trưởng của cây Cà dại hoa trắng để bước đầu hình thành quy trình nhân giống và hướng dẫn cho bà con nông dân. Nghiên cứu gồm hai thí nghiệm được thực hiện tại khu thực nghiệm Trường Đại học An Giang. Kết quả cho thấy, thời gian bảo quản hạt sau thu hoạch tốt nhất là từ 1 đến 3 tháng, cho tỷ lệ nảy mầm đạt 82% - 84%. Sau khi trồng 75 ngày, cây bắt đầu ra hoa và sau 90 ngày, cây đã có quả. Bên cạnh đó, cây sinh trưởng và phát triển tốt khi sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Bình Điền với chiều cao trung bình đạt được là 212,5 cm, số nhánh là 10,55 nhánh, đường kính thân 2,3 cm và đạt 15,45 chùm quả.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9856
Appears in Collections:Tạp chí khoa học năm 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi My Duyen.pdf659,23 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.