Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9876
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang
Tác giả: Thẳng, Lư Văn
Từ khoá: Ngoại hối
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính ngân hàng (DH9NH)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9876
Appears in Collections:KLTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lu Van Thang.SVLV000668.pdf44,34 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.