Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/994
Nhan đề: Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang triển khai thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập" từ năm 2007 đến năm 2010
Tác giả: Thảo, Huỳnh Thị Mai
Từ khoá: Phụ nữ
Hội liên hiệp phụ nữ
Tóm tắt: Nghiên cứu lí luận về phụ nữ và vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào phụ nữ và thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập" của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Châu, tỉnh An Giang từ năm 2007 đến năm 2010 để làm rõ những đóng góp tích cực của nhiệm vụ đối với đời sống các tầng lớp phụ nữ trong thị xã.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/994
Appears in Collections:KLTN - Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiMaiThao.pdf618,18 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.