Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9961
Nhan đề: Phương ngữ Nam Bộ (Những khác biệt từ vựng - ngữ nghĩa so với phương ngữ Bắc Bộ)
Tác giả: Lang, Trần Thị Ngọc
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9961
Appears in Collections:Sư phạm Ngữ văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong-ngu-Nam-Bo.pdf7,32 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.