Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9963
Nhan đề: Thuyết trình - Phương pháp hiệu quả phát triển năng lực người học
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Từ khoá: Thuyết trình
Phát triển năng lực
Kỹ thuật dạy học
Dạy học tích cực
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9963
Appears in Collections:Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Thuyet trinh PP hieu qua phat trien nang luc nguoi hoc.pdf1,36 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.