Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9966
Nhan đề: Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành ngữ văn đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Tác giả: Chương, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên
Từ khoá: Hoạt động thực hành giảng dạy
Sinh viên sư phạm ngữ văn
Học tập chủ động
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9966
Appears in Collections:Hội thảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.