Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9988
Nhan đề: Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn vi hiếu khí có khả năng cố định đạm trên đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Cường, Nguyễn Hùng
Từ khoá: Khoa học cây trồng
Lúa nước
Trồng trọt
Crop science
Rice
Planting
Đất phèn
Cố định đạm
PNSP
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn cố định đạm quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía từ đất phèn trồng lúa
Mô tả: aNghiên cứu khoa học của SV (Cấp khoa)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9988
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SVNCKH00162- Nguyen Hung Cuong 15TT.PDF2,05 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.