Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1004
Nhan đề: Tác động của chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ lên sinh kế của người dân ở huyện Tân Châu, An Giang
Tác giả: Phú, Phạm Xuân
Từ khoá: Residential cluster and dyke
Flood
Năm xuất bản: 18-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu tác động của chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ lên sinh kế của người dân ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những người sống trong cụm tuyến dân cư vượt lũ là những hộ nghèo (53%) , hộ chính sách (11%), và hộ sạt lỡ (36%). Cơ hội việc làm và tổng số ngày làm việc của hộ khi vào sống trong cụm tuyến dân cư vượt lũ thì thấp hơn so với trước đây, 89% hộ không có việc làm và thu nhập của họ không ổn đinh. Mặc dù, nơi ở mới của họ an toàn về tính mạng, tài sản và giảm sự tổn thương từ lũ nhưng lại gia tăng sự tổn thương về sinh kế và các tệ nạn xã hội khác.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1004
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phamxuanphu.pdf236,71 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.