Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1005
Nhan đề: Giai thoại lịch sử về nhân cách một vị tướng
Tác giả: Khảm, Nguyễn Văn
Từ khoá: Lịch sử
Thoại ngọc hầu
Năm xuất bản: 18-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một giai thoại về danh tướng Thoại Ngọc Hầu.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1005
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Kham.pdf120,42 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.