Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1008
Nhan đề: Sử dụng Cabri 3D trong dạy và học hình học không gian
Tác giả: Bản, Phạm Văn
Từ khoá: Cabri 3d
Hình học
Năm xuất bản: 22-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 032
Tóm tắt: Cabri 3D là một phần mềm nổi tiếng của công ty Cabrilog, nước Pháp, trong việc trình bày và hiển thị hình ảnh không gian 3 chiều. Với phần mềm này, việc dạy và học hình học không gian đã trở lên dễ dàng và thu hút học sinh hơn bởi những hình ảnh và công cụ trực quan.Bài viết giới thiệu các công cụ của Cabri trong việc mô phỏng các hình trong không gian 3 chiều.
Mô tả: Thông tin khoa học số 32
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1008
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 36 - 38 Pham Van Ban.pdf172,98 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.