Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1009
Nhan đề: Kinh tế Việt Nam có thật sự đang chạy nhanh?
Tác giả: Xuân, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 22-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 032
Tóm tắt: Phân tích và nhận định tình hình kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Mô tả: Thông tin khoa học số 32
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1009
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 31 - 33 Nguyen Thanh Xuan.pdf182 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.