Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1015
Nhan đề: Khảo sát tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Tác giả: Phú, Phạm Xuân
Từ khoá: Ecotourism
Natural resources
Năm xuất bản: 1-Jul-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 032
Tóm tắt: Với hơn 30% diện tích là đồi núi và hải đảo, còn lại là rừng ngập mặn ven biển và rừng tràm ngập nước theo mùa thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên, huyện Kiên Lương không những có ý nghĩa quan trọng về mặt quốc phòng mà còn về mặt bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, trong những năm gần đây việc quy hoạch và sử dụng đất không hợp lý đã dẫn đến nguồn tài nguyên đất ngày càng bị suy thoái. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm (i) tìm hiểu hiện trạng sử dụng tài nguyên và (ii) những tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở huyện Kiên Lương là rất lớn, do đa dạng về sinh cảnh, hệ sinh thái, loài và nguồn gen quý hiếm. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch sinh thái phải gắn liền với sự ổn định thu nhập của người dân sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thông qua các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác các mô hình kết hợp với mục đích tăng thu nhập cho cộng đồng và đồng thời bảo vệ được nguồn tài nguyên và môi trường sống.
Mô tả: Thông tin khoa học số 032
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1015
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 16-19 Pham Xuan Phu.pdf194,96 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.