Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1024
Nhan đề: Các tính năng nâng cao của Cabri phục vụ cho giảng dạy hình học không gian
Tác giả: Bản, Phạm Văn
Từ khoá: Cabri
Hình học
Năm xuất bản: 22-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 033
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số tính năng nâng cao của phần mềm Cabri
Mô tả: Thông tin khoa học số 33
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1024
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trang 55 - 57 Pham Van Ban.pdf1,32 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.