Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1027
Nhan đề: Đánh giá tình hình kinh tế hộ nghèo vùng bảy núi Tri Tôn, An Giang
Tác giả: Minh, Nguyễn Văn
Từ khoá: Household economic
Upland
Năm xuất bản: 22-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 033
Tóm tắt: Thu nhập hộ nghèo từ 130.000đ - 150.000đ/tháng thấp hơn ngưỡng nghèo chung (200.000 đ/người/ tháng) nên không có tích lũy. Tài sản chỉ có 21,4 triệu đ/hộ trong đó giá trị nhất là cái nhà, dù chiếm gần 60% trị giá nhưng vẫn là nhà tạm. Nguồn thu nhập chính của nông hộ là làm thuê 4,2 triệu đồng so với thu nhập trung bình từ sản xuất nông nghiệp là 5,9 triệu đồng, trong khi ở xã nghèo Lê Trì chỉ có 3,7 triệu, xã Lương Phi 2,7 triệu. Diện tích đất canh tác ít, trung bình vùng 6,44 công/ hộ, trong khi các xã nghèo chỉ có 4,9 công/ hộ. Trình độ văn hóa rất thấp, mù chữ chiếm 33,9%, tiểu học 34,1%
Mô tả: Thông tin khoa học số 33
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1027
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 37 - 40 Nguyen Van Minh.pdf178,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.