Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1053
Nhan đề: Khảo sát khả năng chịu ngập, sinh trưởng năng suất và giá trị dinh dưỡng của cỏ Paspalum atratum
Tác giả: Diễm, Đỗ Thị Thúy
Từ khoá: Paspalum atratum
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Theo kết quả nghiên cứu trong chậu cho thấy cây bị chết 10 ngày sau khi ngập ở độ sâu từ 40-60 cm. Cây chỉ có khả năng chịu đựng được ở độ sâu ngập 20 cm. Ở độ sâu ngập này năng suất chất xanh và chất khô giảm theo thời gian ngập. Các thông số về chất lượng cỏ như vật chất khô, protein thô, xơ acid, tỷ lệ tiêu hóa in vitro thì không có sự khác biệt, ngoại trừ xơ thô và xơ trung tính. Khi cây cỏ này được trồng ở chân ruộng ngập nước xấp xỉ 20 cm với 4 khoảng cách trồng khác nhau (20 x 50 cm; 30 x 50 cm; 40 x 50 cm and 50 x 50 cm) cho thấy khoảng cách càng gần thì năng suất chất xanh, năng suất chất khô càng tăng. Tuy nhiên khoảng cách trồng không ảnh hưởng đến các thông số về chất lượng cỏ (vật chất khô, protein thô, xơ thô) trong suốt hai vụ (1 vụ đầu và vụ tái sinh).
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1053
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRANG 29 - 32 Do Thi Thuy Diem- 20081108.pdf245,42 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.