Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1060
Nhan đề: Ảnh hưởng của Prohexadione Calcium và khoáng đa vi lượng lên năng suất và chất lượng của Đậu phộng (Arachis hypogaea L.) ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Tác giả: Tâm, Trương Thành
Từ khoá: Arachis hypogaea l
Prohexadione calcium
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Trên cây Đậu Phộng (Arachis hypogaea L.), trái lép và cành bò lan là những yếu tố quan trọng làm giảm năng suất. Việc làm giảm chiều cao cây, giảm số cành bò lan, tăng số trái và tăng số trái chắc bằng việc ứng dụng anti-gibberellin phù hợp hoặc khoáng đa vi lượng là một cách được xem là có hiệu quả. Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức MP (M = 3,5% N, 3% P2O5, 8,5% K2O, 19,5% CaO, 1,5% MgO, 2,5% Fe, 3,5% Mn, 1% Zn, 3% Cu, 0,8% B và 1,5% Mo, phun lúc 15 ngày sau khi gieo, 5 ngày trước trổ hoa và 30 – 35 ngày trước thu hoạch; P = 120 g a.i. ha-1 Prohexadione calcium, phun lúc 50 ngày sau khi gieo) làm giảm chiều cao thân chính 10,9%, giảm tỷ lệ cành bò lan 13,5%, tỷ lệ thư đài cho trái cao hơn 9,8%, số trái chắc tăng 13,2% và năng suất cao hơn 36,7% nhưng không làm thay đổi hàm lượng dầu tổng số trên một đơn vị trọng lượng.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1060
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 12 - 15 Truong Thanh Tam.pdf200,56 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.