Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1066
Nhan đề: Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học tập, kiểm định và đánh giá các cơ sở giáo dục là giải pháp rất quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, lâu nay hệ thống các trường đại học Việt Nam vẫn chưa có "chuẩn" chung thế nào là dạy tốt ở bậc đại học để định hướng hoạt động giảng dạy. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu tóm lược "Bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học" đã được phổ biến rộng rãi ở các trường đại học Hoa Kỳ nhằm làm tư liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý Trường ĐH An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1066
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 4-5 Hoang Xuan Quang.pdf132,9 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.