Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/525
Nhan đề: Cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Sinh hoạt chi bộ
Năm xuất bản: 21-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Bài viết nêu tầm quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ, nội dung và tính chất của buổi sinh hoạt này đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt.
Mô tả: Thông tin khoa học số 005
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/525
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cai tien nang cao chat luong SH chi bo.pdf73,46 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.