Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/557
Nhan đề: Bước đầu tìm hiểu các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 07
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo ở các trường Đại học Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 07 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/557
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac tieu chi danh gia chat luong dao tao DH o VN.pdf93,61 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.