Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/622
Nhan đề: Thế nào là người giáo viên toàn diện
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Giáo viên
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 010
Tóm tắt: Bài viết về các tiêu chuẩn của người giáo viên toàn diện trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học...
Mô tả: Thông tin khoa học số 010
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/622
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The nao la nguoi giao vien toan dien.pdf107,19 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.