Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/661
Nhan đề: Thưởng thức thơ Xuân phương Đông
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Thơ xuân
Văn học
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số tác phẩm thơ độc đáo của Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam về mùa xuân.
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/661
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tho Xuan Phuong Dong.pdf66,02 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.