Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/779
Nhan đề: Mấy vấn đề hội nhập văn hóa của Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Hội nhập văn hóa
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 017
Tóm tắt: Bài viết về văn hóa Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 017
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/779
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - 17-Vo Van Thang.pdf150,58 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.