Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/895
Nhan đề: Những giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trường đại học An Giang.
Tác giả: Lực, Đoàn Hữu
Từ khoá: Chất lượng đào tạo
Giáo dục
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 025
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những thành tựu đạt được của trường Đại học An Giang trong những năm qua, cùng những mặt hạn chế và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở trường Đại học An Giang trong tương lai.
Mô tả: Thông tin khoa học số 025 - Chào xuân Bính Tuất 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/895
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -doi moi nang cao chat luong.pdf158,18 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.