Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/909
Nhan đề: Mức độ hài lòng của sinh viên đối với Đại học An Giang là bao nhiêu?
Tác giả: Long, Nguyễn Thành
Từ khoá: Giáo dục
Đại học an giang
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 026
Tóm tắt: Khái niệm Sự hài lòng của sinh viên đối với Đại học An Giang được đo lường bằng một nghiên cứu định lượng với một mẫu 600 sinh viên từ tất cả các khoa (hệ đại học). Kết quả phân tích cho thấy sự hài lòng của sinh viên ở mức trung bình và có sự khác biệt về mức độ hài lòng này giữa các Khoa và giữa các Khoá.
Mô tả: Thông tin khoa học số 026
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/909
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - muc do hai long cua sv.pdf187,92 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.