Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10006
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: Hạnh, Lê Thị Hồng
Từ khoá: Học sinh bỏ học
Student dropouts
Học sinh
Trung học cơ sở
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Trong nội dung này đề tài chú trọng tìm hiểu các khái niệm cơ bản: bỏ học, tình trạng bỏ học, học sinh, THCS. Đồng thời làm rõ các chính sách của tỉnh, huyện trong việc khuyến khích học sinh tiếp tục đến trường, các nghiên cứu liên quan và phương pháp thực hiện; Khảo sát thực trạng bỏ học và xác định các yếu tố tác động đến tình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú. Các yếu tố tác động bao gồm: yếu tố xuất phát từ bản thân trẻ; yếu tố xuất phát từ gia đình trẻ; yếu tố xuất phát từ nhà trường; yếu tố xuất phát từ môi trường-xã hội; Đánh giá và phân tích các yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến tình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú, tỉnh An Giang; Đề xuất các giải pháp can thiệp, nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng bỏ học của học sinh THCS
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp cơ sở)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10006
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ,Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Hong Hanh.NCKH00309.cap do 4..pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn1,43 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.