Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10306
Nhan đề: Nhân viên kinh doanh công ty du lịch Vietravel – Chi nhánh Long Xuyên
Tác giả: Vi, Phan Thị Thúy
Từ khoá: Công ty Du lịch
Nhân viên kinh doanh
KInh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10306
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ - PHAN THI THUY VI - DKQ141548.pdf1,59 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.