Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10311
Nhan đề: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của cửa hàng ủy nhiệm Honda Trung Trang
Tác giả: Đạt, Hồ Minh
Từ khoá: Doanh nghiệp tư nhân
Cạnh tranh
Nhân viên bán hàng
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10311
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ_HO MINH DAT_DKQ141504.pdf551,87 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.