Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10367
Nhan đề: Nhân viên kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Shoot
Tác giả: Trâm, Đặng Thị Huyền
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp
Quản lí nhân sự
Nhân viên kinh doanh
Công ty Tư nhân
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10367
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-DANG THI HUYEN TRAM-DKQ141980.pdf504,33 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.