Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10370
Nhan đề: Nhân viên xuất nhập khẩu công ty Trách nhiệm hữu hạn may xuất nhập khẩu Đức Thành 1
Tác giả: Nhạn, Hồ Sương
Từ khoá: Công ty may
Nhân viên xuất nhập khẩu
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kinh tế Quốc tế.15KQ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10370
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KQ-HO SUONG NHAN-DKQ141521.pdf975,38 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.