Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10471
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI
Tác giả: Lam, Đinh Văn
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Công ty tư nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10471
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-DINH VAN LAM-DKT141584.pdf667,84 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.