Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10472
Nhan đề: Mô tả quy trình hoạt động kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Quách Hưng
Tác giả: Mai, Trương Trúc
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Quản trị doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Kế toán. DH5KT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10472
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15KT2-DKT141597-TRUONGTRUCMAI.pdf1,4 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.