Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10592
Nhan đề: Kế toán hoạt động thu - chi ngân sách nhà nước tại UBND thị trấn Núi Sập
Tác giả: Tiến, Châu Ngọc
Từ khoá: Kế toán doanh thu
Kế toán chi phí
Kế toán
Ngân sách địa phương
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng. 7NH2 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10592
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7NH2 - DNH117377 - CHAU NGOC TIEN.pdf1,06 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.