Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10594
Nhan đề: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh bưu điện tỉnh An Giang
Tác giả: Sơn, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp
Lập kế hoạch kinh doanh
Bưu điện
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng. 7NH2 hệ VLVH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10594
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7NH2_DNH117353_NGUYEN THANH SON.pdf3,98 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.