Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10622
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội PGD Mỹ Qúy giai đoạn 2015-2017
Tác giả: Lực, Hồ Thành
Từ khoá: Tín dụng ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Tín dụng tiêu dùng
Vay vốn cá nhân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10622
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH - HO THANH LUC - DNH141711.pdf893,06 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.