Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10630
Nhan đề: Nghiên cứu các giải pháp giảm nghèo cho các hộ nghèo huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: Thu, Dương Thị Yến
Từ khoá: Phát triển nông thôn
Xóa đói giảm nghèo
Giảm nghèo
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế - Luật
Tóm tắt: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về nghèo, hộ nghèo, thu nhập; Phân tích thực trạng và các nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ gia đình; Đề xuất các giải pháp giảm nghèo cho hộ nghèo trong thời gian tới
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10630
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Dương Thị Yến Thu .LV00395.cap do 4.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn806,09 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.