Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10636
Nhan đề: Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang
Tác giả: Hiếu, Phạm Trung
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Tín dụng
Vay vốn
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học Tài chính. Ngân hàng Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng hoạt động cho vay thông qua phân tích các yếu tố như: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dự nợ cho vay, tình hình nợ quá hạn của chi nhánh trong ba năm 2015-2017; Đánh giá tình hình hoạt động cho vay tại chi nhánh thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như: tỷ lệ dư nợ, hệ số thu nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu; Rút ra những mặt làm được, chưa làm được trong hoạt động cho vay của ngân hàng và nguyên nhân để từ đó đưa ra những ý kiến đề xuất nâng cao chất lượng hoạt động cho vay của chi nhánh trong tương lai.
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10636
Appears in Collections:Luận văn Thạc Sỹ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.Pham Trung Hieu.LV00396. cap do 4.CD.pdfLiên hệ với tác giả để xem toàn văn1,32 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.