Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10663
Nhan đề: Tìm hiểu công việc của một chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Long Xuyên
Tác giả: Loan, Trần Thị Bé
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Quản lí nhân sự
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DH15NH
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10663
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15NH - TRAN THI BE LOAN - DNH142087.pdf739,03 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.