Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10674
Nhan đề: Quy trình cho vay vốn tại ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam chi nhánh Long Xuyên
Tác giả: Mại, Huỳnh Ngọc
Từ khoá: Tài chính doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.DH15TC
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10674
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH15TC-HUYNH NGOC MAI-DTC142225.pdf1,38 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.