Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10701
Nhan đề: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long – Phòng giao dịch Lấp Vò
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thị Kim
Từ khoá: Vay vốn ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2013
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tôt nghiệp Đại học ngành Tài chính Ngân hàng;Tr. 1 - 93
Tóm tắt: Tìm hiểu và phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Phòng giao dịch Lấp Vò qua 3 năm 2010, 2011, 2012; Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay ngắn hạn tại ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/10701
Appears in Collections:CĐTN - Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38. Nguyen Thi Kim Ngan.pdf1,66 MB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.